Deva Sen Gupta song lyrics

Yeh Ash Tray Bharati Ja Rahi Hai